Para articular este sonido hay que curvar la lengua ligeramente hacia atrás, mientras se pronuncia la t reiteradamente.

 

      1. zha

      2. zhai

      3. zhan

      4. zhang

      5. zhao

      6. zhe

      7. zhei

      8. zhen

      9. zheng

      10. zhi

      11. zhong

      12. zhou

      13. zhu

      14. zhua

      15. zhuai

      16. zhuan

      17. zhui

      18. zhun

      19. zhuo