Se parece a la z  inglesa de zoo pero con una t delante.

 

      1. za

      2. zai

      3. zan

      4. zang

      5. zao

      6. ze

      7. zei

      8. zen

      9. zeng

      10. zi

      11. zong

      12. zou

      13. zu

      14. zuan

      15. zui

      16. zun

      17. zuo