Se parece a la sh del inglés, pero curvando ligeramente la lengua hacia atrás.

      1. sha

      2. shai

      3. shan

      4. shang

      5. shao

      6. she

      7. sheng

      8. shi

 

 

      9. shou

 

      10. shu

      11. shua

      12. shuai

      13. shuan

      14. shuang

      15. shui

      16. shuo

      17. shu