Se parece a la ch española de chino.

 

      1. qi

      2. qia

      3. qian

      4. qiang

      5. qiao

      6. qie

      7. qin

      8. qing

      9. qiong

      10. qiu

      11. qu

      12. quan

      13. que

      14. qun