Se parece a la j ingresa de jeep.

      1. ji

      2. jia

      3. jian

      4. jiang

      5. jiao

      6. jie

      7. jin

      8. jing

      9. jiong

      10. jiu

      11. jue

      12. ju

      13. juan

      14. jun

      15. juan