Se pronuncia como la n de bien.

 

      1. na

      2. nai

      3. nan

      4. nang

      5. nao

      6. ne

      7. nei

      8. nen

      9. neng

      10. ni

      11. nian

      12. niang

      13. niao

      14. nie

      15. ning

      16. nin

      17. niu

      18. nong

      19. nou

      20. nu

      21. nuan

      22. nuo

      23. nü

      24. nüe